Honda Polska - Samochody  Honda Polska - Motocykle
Twój koszyk jest pusty

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów marki HONDA oraz INNYCH* za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: mojahonda.pl. /ehonda.pl/. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zmianami) , ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121) i zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Aries Power Equipment Sp. z o.o a Nabywcą. * Towar z oferty firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o. zamieszczony w witrynie www.mojahonda.pl nie będący towarem marki HONDA.
 2. Podmiotem prowadzącym Sklep jest Aries Power Equipment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w pod numerem KRS: 0000034167, NIP: 527-020-95-11, Regon 011107614, o kapitale zakładowym w wysokości 382 500 zł.
 3. Sklep stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towaru a Aries Power Equipment Sp. z o.o.
 4. Nabywca może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem , jak również pobrać treść Regulaminu w wersji elektronicznej ze strony internetowej: www.mojahonda.pl. Rejestracja Nabywcy na stronie internetowej www.mojahonda.pl jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Koszty wynikające z posługiwania się przez Nabywcę środkami porozumiewania się na odległość celem zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego, ponosi Nabywca, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.
 6. Do korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest:
  1. posiadanie stanowiska komputerowego umożliwiającego łączenie się z siecią Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5. bądź nowszej, Mozilla Firefox lub innej odpowiedniej przeglądarki,
  3. włączenie obsługi - w ramach przeglądarki internetowej – plików „cookies”, które zawierają informacje zapisywane przez serwer Aries Power Equipment na komputerze Użytkownika i które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera.


§ 2 DEFINICJE

 

 1. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Aries Power Equipment sp. z o.o za pośrednictwem sklepu internetowego: www.mojahonda.pl
 2. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym: www.mojahonda.pl w celu nie związanym z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 3. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 definicja jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. – zgodnie z art. 431KC.
 4. Przez Aries Power Equipment sp. z o.o. należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, o którym mowa w § 1 ust. 2, w formach przewidzianych prawem, dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek sprzedaży towarów zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mojahonda.pl jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą. takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwis urządzeń.
 5. Przez Gwaranta należy rozumieć firmę Aries Power Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 6. Przez Dilera należy rozumieć przedstawiciela Aries Power Equipment Sp. z o.o, który zrealizuje zamówienie lub u którego Nabywca odbiera towar.
 7. Produkt – towar oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym.
 8. Sklep internetowy – portal należący do Aries Power Equipment Sp. z o.o., umożliwiający zawieranie umów pomiędzy Nabywcą, a Aries Power Equipment, umieszczony w domenie www.mojahonda.pl
 9. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 10. Nabywca – Przedsiębiorca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
 11. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Aries Power Equipment Sp. z o.o. Postanowień § 2 ustęp 12 zdanie drugie Regulaminu nie stosuje się do Konsumentów.


§ 3 SKLEP INTERNETOWY

 

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.mojahonda.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 2. Dostarczony towar będzie umieszczony w opakowaniu fabrycznym, które może zostać otwarte w celu dokonania przez Aries Power Equipment Sp. z o.o. przeglądu przedsprzedażnego, w związku z czym towar może nosić ślady dokonania przeglądu. Nie stanowi to podstawy dla Nabywcy do formułowania względem Aries Power Equipment Sp. z o. o. bądź Gwaranta roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi. Postanowień § 3 punkt 2 Regulaminu nie stosuje się do Konsumentów.()
 3. Istnieje możliwość oferowania w sklepie internetowym www.mojahonda.pl towarów używanych. Będą one zamieszczone w specjalnej kategorii zatytułowanej „OUTLET”. Ślady użytkowania będą dokładnie opisane dla każdego z zamieszczonych towarów.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) i przedstawiane są jako wartość netto oraz wartość brutto. Cena zawiera określenie stawki podatku VAT.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez klienta Sklepu Internetowego jest ofertą zakupu wystawionego przedmiotu za cenę podaną przez Sprzedawcę.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych. Przedsiębiorcy obowiązani są ponadto do wskazania wszystkich danych, które zgodnie z treścią przepisów powszechnie obowiązującego prawa są wymagane do wystawienia faktury VAT.


§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Do zapoznania się z ofertą sklepu służy strona internetowa www.mojahonda.pl.
 2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system odnotowuje takie działanie pozwalając na kontynuację zakupów lub przejście do zawartości koszyka i finalizowanie zamówienia. Zawartość koszyka można zmienić: zmniejszyć, zwiększyć ilość produktu, usunąć produkt itp.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności całości lub części Produktu objętego zamówieniem Klient jest informowany niezwłocznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zmiana zamówionego produktu). W przypadku anulowania zamówienia przez Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. W celu sfinalizowania zakupów należy przejść do koszyka (przycisk pokaż koszyk) i wybrać opcję "zamówienie". System przechodzi do formularza "zamówienia", który należy dokładnie wypełnić obowiązkowo wypełniając pola oznaczone gwiazdką.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „Potwierdzenie zamówienia”. System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia, nadanym mu numerem i wartością brutto zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu najpóźniej do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem (22) 861 4301, faksem (22) 861 4302 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Po wysłaniu zamówienia Klient ma prawo odstąpić od umowy, zgodnie z § 8.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Produkty z zamówienia Klienta są skompletowane i gotowe do wysyłki. Oryginał faktury wysyłany jest pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w treści zamówienia. Papierowa wersja faktury wysyłana jest na życzenie klienta.
 9. Za zakupiony Produkt Klient płaci cenę, która obowiązywała w czasie składania zamówienia.


§ 5 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ


/TYLKO W PRZYPADKU MOJAHONDA.PL/ - pkt 8 i 9

 1. Istnieją dwie możliwości odbioru zamówionego towaru. Odbiór własny u uzgodnionego Dilera lub dostawa pod wskazany w zamówieniu adres przez uzgodnionego Dilera.
 2. Wskazanie Dilera Aries Power Equipment Sp. z o.o, który zrealizuje zamówienie lub u którego Nabywca odbierze towar (zwanego dalej Dilerem) następuje przez odpowiedniego pracownika Aries Power Equipment Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Nabywcą. Adresy Dilerów (punktów handlowo-serwisowych) znajdują się na stronie internetowej Aries Power Equipment Sp. z o.o.: www.mojahonda.pl – "DILERZY I SERWISY".
 3. Produkt zostanie dostarczony do Klienta nie później niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Transport za wybrane przez Aries Power Equipment Sp. z o.o. urządzenia będzie odpłatny. Koszt dostawy, będzie wyszczególniony na zamówieniu.
 5. Całkowity koszt zakupu zostanie określony przed sfinalizowaniem zakupu.
 6. Płatność za zakupiony towar będzie odbywała się za pomocą przelewu na konto Aries Power Equipment Sp. z o.o.
 7. Płatność za zakupiony towar będzie dokonywana na podstawie faktury elektronicznej wysyłanej przez Aries Power Equipment Sp. z o.o. na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu Nabywca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Aries Power Equipment sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 1528).


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, właściwy Diler skontaktuje się z Nabywcą celem ustalenia szczegółów dostawy lub odbioru osobistego zamówionego towaru.
 2. W przypadku gdy Diler nie skontaktuje się z Nabywcą w terminie określonym w ustępie 2., Nabywca może skontaktować się z centralą Sprzedawcy pod nr telefonu 22 861 43 01, lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Nabywca ma prawo odwołać zamówienie do momentu, w którym nie zostanie ono zrealizowane.
 4. W przypadku odbioru osobistego Nabywca – lub wskazana przez niego osoba - musi udać się do ustalonego Dilera który dokona przeglądu przedsprzedażnego zamówionych urządzeń oraz przeszkoli Nabywcę w zakresie ich obsługi.
 5. Zamówiony przez Nabywcę towar jest dostarczany do Nabywcy przez Dilera. Dostawa obejmuje dokonanie przeglądu przedsprzedażnego zamówionego towaru oraz przeszkolenie Nabywcy - lub wskazanej przez niego osoby - w zakresie jego obsługi.
 6. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Aries Power Equipment sp. z o.o. dostarczy towar w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Nabywcę.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (towar jest uszkodzony lub niekompletny), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru./

§ 7 GWARANCJA

 

 1. Wszystkie towary zakupione z wykorzystaniem sklepu internetowego www.mojahonda.pl są objęte gwarancją Aries Power Equipment Sp. z o.o.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem oraz na stronie www.mojahonda.pl.
 3. W przypadku zgłaszania żądań z tytułu gwarancji należy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim serwisem, którego adres znajduje się na stronie www.mojahonda.pl – DILERZY I SERWISY. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej z gwarancji jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje przy odbiorze produktu. W przypadku części zamiennych dokumentem uprawniającym do wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu. Postępowanie gwarancyjne toczy się zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, o której mowa w § 7 ust. 2.


§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu rzeczy (towaru) lub w przypadku umowy o świadczenie usług - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do nas oświadczenia przed jego upływem. (Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta)
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot świadczeń nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


§ 9 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 

 1. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 3. Jeżeli Konsument z przyczyn określonych w punkcie 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Aries Power Equipment sp. z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, (tj. w czasie nie dłuższym niż  14 dni) lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znacznie niedogodności, ma On prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 4. Konsument traci uprawnienia, o których mowa w punkcie 2 i 3 , jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Aries Power Equipment sp. z o.o.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź dostarczenia towaru na adres Aries Power Equipment Sp. z o.o.: ul. Wrocławska, 01-493 Warszawa lub na adres wybranego przez siebie Dilera. Konsument zobowiązany jest na koszt sprzedawcy dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową.
 6. Aries Power Equipment Sp. z o.o. zwraca Konsumentowi koszty, które zostały poniesione przez Konsumenta w związku z realizacją roszczeń określonych w niniejszym paragrafie. Zwrot kosztów następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 7. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Aries Power Equipment Sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.


§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Składając zamówienie, Nabywca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie (w tym umieszczanie) podanych danych osobowych Nabywcy w bazie danych Aries Power Equipment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa w celu realizacji umowy sprzedaży przez wybranego Dilera, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych.
 2. Aries Power Equipment zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w punkcie 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy oraz dla celów marketingowych Aries Power Equipment sp. z o.o. w sposób wskazany w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych Nabywcy jest Aries Power Equipment sp. z o.o.
 4. Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych. Nabywca może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Może on także żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych uprawnień lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Aries Power Equipment sp. z o.o.: e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefonicznie na numer: (22) 861-43-01, faksem na numer (22) 861-43-02, lub osobiście pod adresem ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa, lub listownie (pocztą, kurierem itp.) na adres ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa.


§ 11 INNE POSTANOWIENIA

 

 1. Prowadzący Sklep dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości (w tym reklamacje) prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem biura Aries Power Equipment Sp. z o.o. w sposób określony w § 10 ustęp 4 zdanie 5.
 2. Cena wskazana w formularzu zgłoszeniowym wiąże Nabywcę oraz Aries Power Equipment sp. z o.o. i nie może być zmieniona.
 3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Aries Power Equipment i Użytkownikiem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu Cywilnego,
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną


Formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta