Klauzula informacyjna
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
  Aries Power Equipment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  02-844, ul. Puławska 467,
  NIP 527-020-95-11,
  numer KRS 0000034167 (dalej Aries).
  Kontakt:
  +48 22 861 43 01
  info@ariespower.pl.
 2. Aries przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa zlecenie w ramach umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z przedmiotowymi czynnościami (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Aries (świadczenie usług na rzecz Klientów, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, marketing - art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO). Aries może przetwarzać dane osobowe za Państwa zgodą, jeśli taka zgoda była uprzednio wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z czynności podejmowanych na Państwa zlecenie w ramach umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe są lub mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Aries w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń oraz innym podmiotom, którym Aries powierzył przetwarzanie danych osobowych z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji.
 5. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Aries zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Privacy Shield” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po ustaniu umowy przez okres:
  1. wskazany przez przepisy prawa, które zobowiązują Aries do przechowywania dokumentacji zgromadzonej w związku z prowadzeniem działalności;
  2. przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń w wymiarze wskazanym w przepisach prawa – w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy.
 8. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.