Warunki gwarancji ariesFROST
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:


Gwarant:
Aries Power Equipment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02‐844, przy
ul. Puławskiej 467, ariesfrost@ariespower.pl, tel. +48 22 861 43 01 (dalej również jako: Gwarant).

 1. Aries Power Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie lodówek turystycznych AriesFrost pod warunkiem używania ich zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji obsługi urządzenia dołączonej do nich przez Gwaranta.

 2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu w dacie jego wydania nabywcy oraz za uszkodzenia tego urządzenia będące ich następstwem. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za inne wady i uszkodzenia urządzenia, w szczególności w przypadkach określonych w pkt. 5‐8 niniejszych Warunków Gwarancji.

 3. Gwarant udziela Gwarancji na urządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Konsumentowi i Przedsiębiorcy na okresy odpowiednio 24 i 12 miesięcy.

 4. W rozumieniu niniejszych warunków za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabyła urządzenie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT za zakupione urządzenie domniemywa się, że Uprawniony z Gwarancji będzie wykorzystywał urządzenie w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej lub zawodowej.

 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego (niezgodnego z Instrukcją obsługi) używania, konserwacji i regulacji lub przechowywania i transportowania urządzenia, stosowania akcesoriów niedopuszczonych przez Aries Power i/lub wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant.

 6. Gwarant nie odpowiada za pogarszanie się estetyki urządzania w wyniku jego używania lub upływu czasu. 

 7. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia urządzenia, które są następstwem korzystania z urządzenia, które w chwili ujawnienia wady lub uszkodzenia nie znajdowało się w  stanie pełnej sprawności lub posiadało uszkodzenia mechaniczne.

 8. Uprawniony z Gwarancji traci prawo do roszczeń wynikających z Gwarancji w przypadku nie zgłoszenia wady lub uszkodzenia w terminie 30 dni od daty ich powstania oraz w  przypadku samodzielnych prób wykonania naprawy i/lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.

 9. Uprawniony z Gwarancji skontaktuje się z Gwarantem wysyłając na adres mailowy ariesfrost@ariespower.pl formularz zgłoszenia naprawy. Gwarant w porozumieniu z Uprawnionym z  Gwarancji zleci odbiór urządzenia. Urządzenie musi zostać prawidłowo zabezpieczone na czas transportu przez Uprawnionego z Gwarancji (zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania lub zastosowanie opakowania zapewniającego równoważny stopień ochrony – styropian / karton). Gwarant nie będzie odbierał przesyłek nadanych za pobraniem.

 10. W przypadku zakwalifikowania przez Gwaranta urządzenia do Naprawy gwarancyjnej, Gwarant – według swojego wyboru ‐ może nieodpłatnie naprawić urządzenie lub jego części  obarczone wadą. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują uprawnienia do zwrotu zapłaconej ceny (ani w całości, ani w jakiejkolwiek części), do wymiany urządzenia na nowe  oraz do zapewnienia przez Gwaranta innych usług poza wyraźnie i jednoznacznie określonymi w niniejszych Warunkach Gwarancji. W żadnym przypadku uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują dostarczenia Uprawnionemu z Gwarancji urządzenia nowego, wolnego od wad.

 11. Do wadliwego urządzenia Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest dołączyć poprawnie wypełniony, datowany i podpisany formularz zgłoszenia oraz kopię dowodu zakupu.

 12. Podstawą skorzystania z uprawnień z Gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).

 13. Gwarant zapewnia, że Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia do Aries Power. W szczególnych, nietypowych i/lub odbiegających od  standardów serwisowych przypadkach, 30‐dniowy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas konieczny do wykonania naprawy. Gwarant poinformuje Uprawnionego z Gwarancji w terminie 30 dni od dostarczenia urządzenia do Aries Power o wydłużeniu terminu Naprawy gwarancyjnej i wskaże nowy termin Naprawy. W takiej sytuacji Strony są związane nowym  terminem podanym przez Gwaranta.

 14. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub, za które jest odpowiedzialny Uprawniony z Gwarancji, a będące skutkiem wad urządzenia stwierdzonych w okresie Gwarancji. W celu uchylenia wątpliwości postanawia się, że uprawnienia gwarancyjne Uprawnionego z Gwarancji nie obejmują w żadnym przypadku uprawnienia do domagania się zwrotu kosztów poniesionych przez Uprawnionego z Gwarancji wynikłych w skutek wady urządzenia lub Naprawy gwarancyjnej, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty, które Uprawniony z Gwarancji poniósł z tych przyczyn oraz za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 15. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w Warunkach Gwarancji. Żadne informacje, czy też dane przedstawione w  folderach, katalogach lub innego rodzaju dokumentach marketingowych nie stanowią podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań związanych z Gwarancją udzieloną przez Gwaranta.

 16. Gwarancja udzielana na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o ile uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone w umowie sprzedaży lub w jakiejkolwiek innej umowie dotyczącej urządzenia, zawartej pomiędzy Gwarantem, a Kupującym lub pomiędzy Gwarantem, a innym podmiotem, nabywającym urządzenie w celu oddania osobie trzeciej do korzystania na podstawie stosunku prawnego (np. umowy leasingu, najmu, dzierżawy).