Warunki gwarancji
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:

Jakość urządzeń HONDA jest wręcz legendarna, a dzięki stałemu rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz wyjątkowo rygorystycznemu przestrzeganiu standardów produkcji, marka HONDA jest stale uznawana za jedną z najbardziej renomowanych na świecie.

Aries Power Equipment, Generalny Dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce, jest jedną z niewielu firm zapewniających konsumentom wydłużony, nawet do 5 lat okres Gwarancji, dotyczący klientów, którzy przestrzegają Warunków Gwarancji, w tym m. in. wykonują okresowe przeglądy techniczne w autoryzowanej sieci serwisowej, stosują oryginalne części zamienne i oryginalne materiały eksploatacyjne.


Warunki Gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej (dalej również jako: Dokument Gwarancyjny) dotyczą urządzeń dystrybuowanych przez Aries Power Equipment Sp. z o.o. 

DEFINICJE:

 • GWARANT – Aries Power Equipment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 467 (dalej również jako: Gwarant), działający również poprzez Sieć Autoryzowanych Dilerów.
 • DILER – podmiot będący członkiem autoryzowanej sieci dilerskiej Gwaranta upoważniony przez Gwaranta - w zakresie Gwarancji - do przyjmowania, rozpatrywania i wykonywania napraw gwarancyjnych (dalej również jako APS lub APNS).
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która zakupiła produkt objęty Gwarancją w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 • PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, która zakupiła produkt objęty Gwarancją na podstawie czynności (umowy sprzedaży) prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności (umowy sprzedaży) wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • PRZEDSIĘBIORCA – każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będący Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta.
 • UPRAWNIONY Z GWARANCJI – każdy podmiot, który zakupił produkt objęty Gwarancją na warunkach określonych w niniejszym Dokumentem Gwarancyjnym, w tym Konsument, Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta oraz Przedsiębiorca.
 1. Aries Power Equipment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Gwarantem, zapewnia trwałość oferowanych urządzeń wymienionych jednoznacznie w tabeli z pkt 10 niniejszych Warunków Gwarancji(tj. zdolność urządzeń do zachowania ich funkcji i parametrów działania przez okres normalnego użytkowania, tj. okres gwarancyjny każdorazowo wskazany w dokumencie niniejszej Gwarancji w pkt 10 w odniesieniu do poszczególnych kategorii urządzeń) [Gwarancja], na które została wydana Karta Gwarancyjna, pod warunkiem używania go zgodnie przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji obsługi urządzenia dołączonej do niego przez Gwaranta oraz zgodnie z zasadami używania określonymi w Instrukcji obsługi.

 2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu w dacie jego wydania Uprawnionemu z Gwarancji oraz za uszkodzenia tego urządzenia będące ich następstwem. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za inne wady i uszkodzenia urządzenia, w szczególności w przypadkach określonych w pkt. 11-15 niniejszych Warunków Gwarancji.

 3. Gwarant udziela Gwarancji na urządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Konsumentowi i Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta oraz Innemu Przedsiębiorcy na okresy określone w Tabeli w pkt. 10. Okres Gwarancji jest uzależniony od rodzaju zakupionego urządzenia. Maksymalny okres Gwarancji na urządzenia wynosi odpowiednio: w przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta 60 (sześćdziesiąt) m-cy, w przypadku Przedsiębiorcy 24 (dwadzieścia cztery) miesiące. Każdorazowo okres Gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania – w razie uznania przez Gwaranta zasadności roszczeń z tytułu Gwarancji – nieodpłatnej naprawy w okresie gwarancyjnym (dalej: Naprawa gwarancyjna).

 4. Uprawniony z Gwarancji ma prawo do przedłużenia okresu Gwarancji na urządzenie wymienione w tabeli do okresu maksymalnego w niej określonego, przy czym:
  1. przeglądy przedłużające Gwarancję muszą być wykonywane w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Gwaranta (Autoryzowanym Punkcie Serwisowym – dalej: APS, Autoryzowanym Punkcie Napraw Silników – dalej: APNS),
  2. przeglądy gwarancyjne muszą być wykonywane nie rzadziej niż przed upływem 12-ty miesięcy od daty zakupu lub ostatniego przeglądu, a dla urządzeń eksploatowanych sezonowo po sezonie eksploatacyjnym,
  3. Uprawniony z gwarancji dostarcza urządzenie do przeglądu na własny koszt,
  4. Każdy przegląd musi być poświadczony przez APS/APNS w Karcie Gwarancyjnej urządzenia,
  5. brak poświadczenia powoduje utratę uprawnień z tytułu przedłużonego okresu Gwarancji,
  6. ze względu na niewłaściwy stan techniczny urządzenia APS/APNS w imieniu Gwaranta może odmówić przedłużenia okresu Gwarancji.

  Przeglądy gwarancyjne wraz ze wskazaniem na jaki okres została przedłużona Gwarancja, potwierdzane są w Karcie Gwarancyjnej.

 5. Uprawnienia z tytułu przedłużenia Gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z Gwarancji nie dokona przed pierwszym użyciem urządzenia, przeglądu przy sprzedaży (określonego w Karcie Gwarancyjnej urządzenia) w punkcie Autoryzowanego Dilera lub w APS/APNS.

 6. Uprawnienia z tytułu przedłużenia Gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z Gwarancji nie będzie dokonywać przeglądów urządzenia w APS/APNS, zgodnie z harmonogramem przeglądów znajdującym się w Instrukcji obsługi urządzenia.

 7. Wykonanie przeglądu przedłużającego Gwarancję w APS lub APNS nie zwalnia Uprawnionego z Gwarancji z wykonywania okresowych przeglądów określonych w Instrukcji obsługi urządzenia.

 8. Nie uważa się za Naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji obsługi urządzenia zabiegów będących właściwą obsługą eksploatacyjną (itp. lecz niewyłącznie: wymiana płynów eksploatacyjnych, uzupełnianie paliwa, wymiana elementów zużywających się naturalnie w następstwie prawidłowego używania urządzenia, itp.).

 9. Gwarant nie udziela Gwarancji na silniki spalinowe HONDA do maszyn i urządzeń, jeżeli urządzenie, w którym ww. silnik został zamontowany nie spełnia norm i warunków niezbędnych dla właściwej pracy silnika określonych przez Producenta silnika.

 10. Tabela okresów Gwarancji.

  Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta Przedsiębiorca
  Okres gwarancji w miesiącach Okres gwarancji w miesiącach
  Rodzaj urządzenia Podstawowy Maksymalny Podstawowy Maksymalny
  Urządzenie z silnikiem spalinowym GX/GXV/GXH/GS/GSV nie wymienione poniżej 24 60 12 24
  Urządzenie z silnikiem spalinowym GC/GCV/GP nie wymienione poniżej 24 60 12
  Silnik zaburtowy 36 60 12 24
  Robot koszący HRM310/520/3000 24 24
  Akumulator w robocie koszącym HRM310/520/3000 24 lub 3000 cykli ładowania 24 lub 3000 cykli ładowania
  Robot koszący HRM40 24 12
  Akumulator w robocie koszącym HRM40 24 12
  Urządzenie akumulatorowe wraz z akumulatorem 24 12
  Kosiarka akumulatorowa 24 12
  Kosiarka elektryczna 24 60 brak
  Napęd do Versatool 24 24
  Narzędzia do Versatool 24 12
  Rębak do gałęzi 12 24 12
  Maszyna budowlana i drogowa 12 12
  Inne urządzenia 12 12
  Ponton składany 24 12
  Osprzęt i akcesoria do urządzeń 12 12
  Akumulator w urządzeniu 12 6
  Silniki i silniki w urządzeniach HONDA
  GX/GXV z wyłączeniem poniższych 36 (3 w gokartach) 36 (3 w gokartach)
  GX25/35/50, GXH50, GXV50, GXV 57* 24 12
  GS/GSV 24 (3 w gokartach) 12 (3 w gokartach)
  GC/GCV* 24 12
  GP* 24** 3**
  *brak gwarancji na silniki zamontowane w gokartach
  **brak gwarancji na silniki zamontowane w urządzeniach budowlanych, odśnieżarkach i wszystkich pracujących w wypożyczalniach


 11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego (niezgodnego z Instrukcją obsługi) używania, konserwacji i regulacji lub przechowywania i transportowania urządzenia i/lub wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant.

 12. Gwarant nie odpowiada za pogarszanie się estetyki urządzania w wyniku jego używania lub upływu czasu.

 13. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i części urządzenia, które przy używaniu urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w Instrukcji obsługi urządzenia  mogą ulec zużyciu przed upływem gwarancji, w szczególności lecz niewyłącznie: świece, filtry, noże, ostrza tnące, elementy robocze oraz elementy tnące i zgarniające, szczotki oraz ich zabezpieczenia i osłony, głowice żyłkowe, kołki zabezpieczające i zawleczki, linki i cięgła sterujące/sterowe, cięgna, bezpieczniki urządzeń energetycznych, powłoki lakiernicze elementów osłonowych, elementy gumowe i gumowo-metalowe, uszczelki.

 14. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia urządzenia, które są następstwem korzystania z urządzenia, które w chwili ujawnienia wady lub uszkodzenia nie znajdowało się w stanie pełnej sprawności lub posiadało uszkodzenia mechaniczne.

 15. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia urządzenia powstałe w związku z niżej wymienionymi działaniami Uprawnionego z Gwarancji:
  1. używaniem części zamiennych innych niż oryginalne,
  2. używaniem materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne i/lub zalecane przez Gwaranta lub Producenta,
  3. przeprowadzeniem modyfikacji nie autoryzowanych przez Gwaranta lub Producenta i/lub napraw dokonywanych przez nieautoryzowane przez Gwaranta warsztaty serwisowe.

 16. Uprawniony z Gwarancji traci prawo do roszczeń wynikających z Gwarancji w przypadku nie zgłoszenia wady lub uszkodzenia w terminie 30 dni od daty ich powstania.

 17. Reklamacja dot. nieprawidłowości urządzenia objętych Gwarancją zgodnie z pkt 2 niniejszych Warunków Gwarancji może zostać złożona przez Uprawnionego z Gwarancji w każdy dopuszczalny sposób z wykorzystaniem danych kontaktowych Gwaranta lub DILERA wskazanych w niniejszym dokumencie lub do dowolnego innego DILERA , których dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.mojahonda.pl

 18. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta ustosunkowanie się przez Gwaranta do reklamacji dot. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W takim przypadku odpowiedź na reklamację Gwarant przekazuje zgłaszającemu za pośrednictwem DILERA na papierze lub innym trwałym nośniku (np. e-mail).

 19. W przypadku złożenia reklamacji przez Przedsiębiorcę Gwarant za pośrednictwem DILERA udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od momentu jej złożenia. W tym przypadku odpowiedź na reklamację Gwarant za pośrednictwem DILERA udzieli w sposób, w jaki zgłaszający złożył reklamację.

 20. Uprawniony z Gwarancji powinien przekazać Gwarantowi (w tym za pośrednictwem DILERA) informacje oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji oraz znane mu informacje o okolicznościach ujawnienia nieprawidłowości urządzenia, datę wystąpienia takiej nieprawidłowości, opis warunków, w jakich urządzenie pracowało i dane Uprawnionego z Gwarancji. W przypadku reklamacji składanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta zgłaszający powinien dodatkowo wskazać oczekiwany przez zgłaszającego reklamację sposób rozpatrzenia reklamacji spośród wskazanych w pkt 21 poniżej.

 21. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta - w razie wystąpienia nieprawidłowości urządzenia objętych Gwarancją zgodnie z pkt 2 niniejszych Warunków gwarancji może - według swojego wyboru - żądać od Gwaranta (w tym za pośrednictwem DILERA) wyłącznie:
  1. naprawy urządzenia objętego Gwarancją lub
  2. wymiany urządzenia objętego Gwarancją na urządzenie nie dotknięte nieprawidłowościami;

 22. W przypadku uznania zasadności reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta Gwarant – w zależności od żądania zgłoszonego przez zgłaszającego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta – dokonuje nieodpłatnie - w tym również przy udziale lub za pośrednictwem DILERA - naprawy lub wymiany urządzenia w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant (w tym za pośrednictwem DILERA) został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta o nieprawidłowości urządzenia objętej Gwarancją i bez nadmiernych niedogodności dla zgłaszającego reklamację, uwzględniając specyfikę urządzenia objętego Gwarancją oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta je nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi w całości Gwarant; Gwarant (w tym za pośrednictwem DILERA) może dokonać wymiany urządzenia, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do prawidłowości urządzenia w sposób wybrany przez zgłaszającego reklamację jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku prawidłowości urządzenia objętego Gwarancją, wartość urządzenia niedotkniętego nieprawidłowościami oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu uwzględnienia żądania zgłaszającego reklamację. Jeżeli urządzenie zostało zamontowane przed ujawnieniem się nieprawidłowości objętej gwarancją Gwarant (w tym przy udziale lub za pośrednictwem DILERA) zobowiązany jest zdemontować urządzenie oraz zmontować je ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zlecić wykonanie tych czynności na swój koszt. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z urządzenia, który następnie zostało wymienione. Dla uchylenia wątpliwości Gwarant potwierdza, że niniejszy pkt 22 Warunków gwarancji ma zastosowanie wyłącznie do Uprawnionego z Gwarancji będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta.

 23. W przypadku zgłoszenia przez Uprawnionego z Gwarancji będącego Przedsiębiorcą nieprawidłowości urządzenia objętych Gwarancją zgodnie z pkt 2 niniejszych Warunków gwarancji i jednocześnie w razie zakwalifikowania przez Gwaranta (w tym również przy udziale lub za pośrednictwem DILERA) urządzenia do Naprawy gwarancyjnej, Gwarant – według swojego wyboru – może (w tym również przy udziale lub za pośrednictwem DILERA) nieodpłatnie naprawić urządzenie lub jego części obarczone wadą.

 24. Uprawnienia z tytułu Gwarancji – niezależnie od kategorii Uprawnionego z Gwarancji (tj. niezależnie od tego, czy jest on Konsumentem, Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta czy Przedsiębiorcą) – nie obejmują uprawnienia do zwrotu zapłaconej ceny (ani w całości, ani w jakiejkolwiek części) ani do zapewnienia przez Gwaranta innych usług poza wyraźnie i jednoznacznie określonymi w niniejszych Warunkach Gwarancji. Ponadto w przypadku Uprawnionego z Gwarancji będącego Przedsiębiorca uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują uprawnienia do żądania wymiany urządzenia na urządzenie nie dotknięte nieprawidłowościami.

 25. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta udostępnia Gwarantowi (także przy udziale lub za pośrednictwem DILERA) urządzenie podlegające naprawie lub wymianie na koszt Gwaranta; Gwarant samodzielnie lub przy udziale lub za pośrednictwem DILERA (w tym również przy udziale współpracujących z nimi podmiotów trzecich zajmujących się zawodowo dostarczaniem przesyłek zawierających urządzenie, np. firm kurierskich) odbiera takie urządzenie na swój koszt od zgłaszającego reklamację.

 26. W przypadku reklamacji zgłoszonej przez Przedsiębiorcę zgłaszający reklamację Przedsiębiorca dostarczy wadliwe urządzenie do dowolnego punktu serwisowego APS lub APNS. Aktualna lista APS i APNS znajduje się na stronie internetowej Gwaranta. W przypadku zakwalifikowania przez Gwaranta (w tym również przy udziale lub za pośrednictwem DILERA) urządzenia do Naprawy gwarancyjnej, poniesione przez Przedsiębiorcę zgłaszającego reklamację zasadne i udokumentowane koszty transportu zostaną zwrócone przez Przedsiębiorcy.

 27. Podstawą skorzystania z uprawnień z Gwarancji jest przedłożenie przez Uprawnionego z Gwarancji ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej dane Uprawnionego z Gwarancji, nazwę i model/typ urządzenia oraz jego numer i/lub numer silnika, datę sprzedaży oraz pieczęć DILERA wydającego urządzenie Uprawnionemu z Gwarancji w związku z jego zakupem – a przypadku Przedsiębiorcy – także wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do wykonywania Napraw gwarancyjnych.

 28. Gwarant zapewnia, że Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia do APS/APNS. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta żądania wymiany urządzenia na urządzenie nie dotknięte nieprawidłowościami – Gwarant dołoży starań, aby wymiana urządzenia nastąpiła w terminie 30 dni. W szczególnych, nietypowych i/lub odbiegających od standardów serwisowych przypadkach, 30-dniowy termin naprawy lub 30-dniowy termin na wymianę urządzenia może ulec wydłużeniu o czas konieczny do ich prawidłowego wykonania. Gwarant (w tym również za pośrednictwem DILERA) poinformuje Uprawnionego z Gwarancji w terminie 30 dni od dnia odbioru urządzenia od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta lub od dostarczenia przez Przedsiębiorcę urządzenia do APS/APNS o wydłużeniu terminu na wymianę lub terminu Naprawy gwarancyjnej i wskaże nowy termin.

 29. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z Gwarancji, a będące skutkiem wad urządzenia objętych Gwarancją i stwierdzonych w okresie Gwarancji. W celu uchylenia wątpliwości postanawia się, że uprawnienia gwarancyjne Uprawnionego z Gwarancji nie obejmują w żadnym przypadku uprawnienia do domagania się zwrotu kosztów poniesionych przez Uprawnionego z Gwarancji wynikłych w skutek wady urządzenia lub Naprawy gwarancyjnej, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty, które Uprawniony z Gwarancji poniósł z tych przyczyn oraz za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 30. Po dokonaniu Naprawy gwarancyjnej (w przypadku wszystkich Uprawnionych z Gwarancji) lub po dokonaniu wymiany urządzenia (w przypadku wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta) Gwarant (w tym również przy udziale lub za pośrednictwem DILERA) dostarczy urządzenie do Uprawnionego z Gwarancji na swój koszt, przy czym:
  1. w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta – do miejsca, z którego Gwarant lub DILER (lub inne podmioty działające na ich rzecz) odebrał nieprawidłowe urządzenie zgodnie z pkt 25 niniejszych warunków Gwarancji;
  2. w przypadku Przedsiębiorcy – do miejsca wskazanego w pkt 26 do którego Przedsiębiorca dostarczył urządzenie w celu dokonania Naprawy gwarancyjnej.

 31. W przypadku Przedsiębiorcy wszelkie prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Warunkach Gwarancji i Karcie Gwarancyjnej. Żadne informacje, czy też dane przedstawione w folderach, katalogach lub innego rodzaju dokumentach marketingowych nie stanowią podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań związanych z Gwarancją udzieloną przez Gwaranta.

 32. W przypadku braku zgodności sprzedanego urządzenia z umową sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta z mocy prawa (tj. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z dalszymi zmianami) przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy takiego urządzenia (w tym również w przypadku, gdy sprzedawcą był podmiot inny niż Gwarant, przy czym jeżeli sprzedawcą urządzenia był Gwarant, środki te przysługują wówczas ze strony i na koszt Gwaranta) oraz że Gwarancja nie ma żadnego wpływu na te środki ochrony prawnej. Postanowienie to nie dotyczy Przedsiębiorcy.

 33. Gwarancja udzielana na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji oraz Karty Gwarancyjnej nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową sprzedaży mających zastosowanie wyłącznie do Konsumentów oraz Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumentów lub z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej mających zastosowanie wyłącznie do Przedsiębiorców, o ile jednak uprawnienia Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady nie zostały wyłączone w umowie sprzedaży lub w jakiejkolwiek innej umowie dotyczącej urządzenia, zawartej pomiędzy Gwarantem a Przedsiębiorcą lub pomiędzy Gwarantem, a innym podmiotem, nabywającym urządzenie w celu oddania osobie trzeciej do korzystania na podstawie stosunku prawnego (np. umowy leasingu, najmu, dzierżawy).